2e jaargang, nr. 17, pagina 4
2e jaargang, nr. 17, pagina 5
2e jaargang, nr. 17, pagina 6
2e jaargang, nr. 17, pagina 7

cover / inleiding inhoudsopgave

Engelsche regeeringscrisis

Een drama in krantenknipsels

Treedt Eden af?
Er doen weer geruchten de ronde over een kabinetsreorganisatie in Engeland, waarbij Eden, die
zoowel minister van buitenlandsche zaken, als leider van het Lagerhuis is, een van deze beide functies neer zou leggen. Welke dit zou zijn, staat nog niet vast. Er zouden ook nog eenige andere mutaties worden doorgevoerd. – 28-4-44

“Treedt Eden af?” stond in de krant,
Het lijkt niet pluis in Engeland,
Groote mutaties zijn op handen
De krant wil haast haar woord verpanden
Dat in zijn plaats heel binnenkort
Een andere minister wordt.

Churchill’s nederlaag in het Lagerhuis.
Zooals wij gisteren reeds kort hebben gemeld, heeft de Engelsche regeering Dinsdag in het Lagerhuis een nederlaag geleden. De kwestie waarom het gaat is onbelangrijk. Een conservatieve afgevaardigde, mevrouw Cazalet-Keir, diende een amendement in bij de behandeling van de onderwijswet, welk amendement gelijke salarieering eischte voor mannelijk en vrouwelijk personeel. Ondanks protest van den minister van onderwijs, Butler, werd het aangenomen met 117-116 stemmen. – 30-3-44

Het lijkt nog erger dan wij dachten,
Wij mogen buitendien verwachten
Dat heel het Churchillkabinet
Tenonder gaat aan het verzet

Van een steeds scherper oppositie,
Volgens een huidige notitie
Is Churchill gisteren haast gestruikeld,
Geen twijfel, dat hij weldra duikelt

Lagerhuis uit vertrouwen in Churchill
Churchill heeft gisteren van het Lagerhuis een votum van vertrouwen gekregen van 425 tegen 23 stemmen. Mevr. Cazalet-Keir, die het amendement op de onderwijswet had ingediend dat tot de nederlaag der regeering heeft geleid, heeft, naar de Britsche berichtendienst meld, in het Lagerhuis verklaard, dat zij thans tegen haar eigen voorstel zou stemmen om den nadruk te leggen op haar
“onbeperkte vertrouwen in den minister-president”. De andere leden, die een paar dagen geleden tegen Churchill stemden, stemden nu voor. – 31-3 44

Hetgeen wij niet verwachten konden
Vandaag komt een bericht uit Londen,
Het Lagerhuis heeft goedgevonden
Churchills regeringspolitiek
Men heeft hem blijkbaar nog niet dik
Hoewel het ons geweldig spijt.
Hij vond een reuze meerderheid.
Nog stellen zij in hem vertrouwen,
En toch: Het is niet te vertrouwen.

Smuts opvolger van Churchill?
Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, zal het tijdschrift Parade in het eerstvolgende nummer een artikel publiceeren, waarin de mogelijkheid besproken wordt, dat generaal Smuts opvolger wordt van Churchill. In dit artikel wordt gezegd, dat Smuts voor het ambt
van bestuurder van het Empire buitengewoon geschikt is en dat hij zich door zijn werkzaamheden in het Empire kabinet tijdens de afwezigheid van Churchill uit Engeland reeds zeer onderscheiden heeft. – 1-4-44

Er komt een andere premier,
De keuze valt beslist niet mee.
Generaal Smuts, zoo leest men thans,
Maakt voor die baan de beste kans.
Wie als premier ook zal verschijnen,
Hoofdzaak is: Churchill zal verdwijnen.

Eden treedt af.
Cranborne zal opvolgen.
Naar de Britsche berichtendienst meldt, is tot het aftreden van Eden als minister van buitenlandsche
zaken reeds besloten. De bekendmaking wordt echter eenige dagen uitgesteld. Zijn opvolger is Lord Cranborne, thans minister van dominions. Eden blijft lid van het kabinet en leider van het Lagerhuis. Bovendien zal hij de functie van plaatsvervangend minister voor de verdediging van
“minister of defence office” krijgen. Cranborne heeft alvorens hij zijn benoeming aannam, het advies
van Eden gevraagd en diens volledige instemming gekregen. Op deze wijze, aldus vervolgt de berichtendienst, zal de ervaring van Eden op het gebied van buitenlandsche zaken zijn opvolger ter beschikking staan. Tot dusverre is niets bekend over verdere veranderingen in de samenstelling van het kabinet. – 5-4-1944

Dat Eden aftreed, staat nu vast,
Zijn heengaan is, zoo schrijft men, zeker
Men ledigt reeds een vreugdebeker
Men ondervond van hem slechts last

De Nazis zijn dus niet verbolgen
Men weet reeds, wie hem zal opvolgen,
Lord Cranborne is ’t zoals men hoort,
Misschien wenscht Engeland tot acoord

Met Adolf eindelijk te komen
Opnieuw herleven oude dromen
Van ’t samengaan London-Berlin,
Van een verbond tegen Stalin,
Dat Eden valt, is een goed teken …

Veel ander politiek nieuws is er niet tenzij dan dat thans officieel uit Engeland wordt gemeld, dat
Churchill voor de naaste toekomst niet het voornemen heeft mutaties in de Britsche regeering aan
te brengen. In ieder geval zal Eden voorlopig minister van buitenlandsche zaken blijven. – 11-4-55

Helaas, helaas, het is gebleken
Dat Churchill en ook Eden blijven,
Teleurgesteld moet men het schrijven,
Hetgeen tenslotte een verlies is,
Te mooi was die regeeringscrisis
En uiterst welkom voor Berlijn
Maar veel te mooi, om waar te zijn.

Transcriptie: Thilo von Debschitz