2e jaargang, nr. 49, pagina 2
2e jaargang, nr. 49, pagina 3
2e jaargang, nr. 49, pagina 4
2e jaargang, nr. 49, pagina 5
2e jaargang, nr. 49, pagina 6

cover / inleiding

Stalin-Varia

Overal waarheen wij kijken
Zien wij Josef Stalins hand,
Overal zorgt hij voor lijken
En voor roof en moord en brand

Stalin streeft zijn wreede doelen
Thans in alle landen naar
En men kan het zien en voelen,
Overal speelt hij het klaar.

Hij verwerft voor ’t bolsjewisme
Macht en wereldheerschappij,
Vrienden, zegt niet, ik vergis me,
In de kranten lezen wij

Binnenkort is te verwachten
Van vriend Stalin, dezen schurk,
Dat hij waarlijk gaat verkrachten
Onder ander ook den Turk,

Dat die straks z’n Dardanellen
Voor de Russen openstelt,
Mocht hij ze niet openstellen,
Dan gebruikt Stalin geweld.

Sovjeteischen aan Turkije.
Volgens de Zweedsche pers zou Stalin, voornemens zijn om van Turkije openstelling van de Dardanellen te eischen. – 19-9-44

En hij heeft naar de Bulgaren
Reeds vriend Dimitrof gestuurd,

Dimitrof, de befaamde Bulgaarsche communist en secretaris-generaal van de Komintern, is op weg naar Sofia. Hij is gisteren in Ankara aangekomen. – 23-9-44

Ja, die zullen wel ervaren,
Dat het niet zoo lang meer duurt.

En de Rus maakt van hun landje
Nog een rooie Sovjetstaat,
Stalin heeft ervan een handje
En hij weet wel, hoe dat gaat.

Bulgarije heeft nog steeds geen wapenstilstandsvoorwaarden van Rusland ontvangen, zoo deelt de Bulgaarsche regeering mede. Ook is er nog geen datum voor besprekingen vastgesteld. De regentschapsraad is gearresteerd, aldus een mededeeling uit Moskou. In het Bulgaarsche leger zijn Sovjetcommissarissen aangesteld. Reeds zijn duizenden Bulgaarsche arbeiders naar Rusland gebracht. – 23-9-44

Dat Roemenïe door de Joden,
Die aan Stalin zijn verknocht,
Aan de roode Moskougoden
Voor betaling werd verkocht

Alhoewel de oorlog prima,
Prima voor Roemenië liep,
Werd verklaard door Horia Sima
En het feit bewoog hem diep.

Roemenië is niet overwonnen, verklaarde de leider van de IJzeren Garde Horia Sima in een proclamatie tot het Roemeensche volk, doch bepaalde joodsche vrijmetselaars hebben het land aan Moskou verkocht. – 23-9-44

Antonescu werd gevangen
En naar Rusland weggevoerd
En wordt misschien opgehangen
Dankzij Stalin, deze ploert.

Maarschalk Antonescu en de voormalige minister van buitenlandsche zaken Mihail Antonescu zijn door de Sovjets gearresteerd en naar de Sovjet-Unie gebracht. – 28-9-44

Communistische ministers
In het Belgencabinet,
Het geval heeft iets sinisters,
Slechts een bolsjewiek heeft pret.

Twee communistische ministers hebben zitting in de nieuw-gevormde Belgische regeering-Pierlot – 28-9-44

Stalin haalde bij de Gaulle
Eveneens een groot succes
Hij krijgt onder zijn contrôle
Frankrijk door zijn vriend Thorez.

Aan Thorez heeft noodgedwongen
Men terugkeer toegestaan,
Van de Sovjetgeest doordrongen
Mag Thorez thans huiswaarts gaan

De Fransche communist Thorez is uit Moskou naar Frankrijk teruggekeerd. Hij werd bij het uitbreken van den oorlog wegens vaandelvlucht ter dood veroordeeld. De Gaulle heeft zich verzet tegen zijn terugkeer, doch Moskou wenschte deze uitdrukkelijk, zoodat hij moest toegeven. – 28-9-44

En voor Stalin is geopend
In Italie deur en door,
Heel de clerus is wanhopend,
Want het staat er heel slecht voor.

Een bekend vijand van Mussolini, de katholieke politicus, Don Sturzo, die reeds jaren in Amerika vertoeft heeft in een interview met de Florida-Catholie verklaard: “Door knechting van het Italiaansche economische leven hebben de Engelschen en Amerikanen de deur voor het communisme geopend.” – 28-9-44

Ook in Finland wordt een roode
Revolutie voorbereid,
Wie niet rood is, gaat ten doode
Volgens GPU-beleid.

“Een club van de ergste reactionnairen” noemt de Prawda de nieuwe Finsche regeering Kastren, hoewel daar reeds verschillende als pro-bolsjewistische bekend staande figuren in zitten. Maar Moskou eischt steeds meer. – 23-9-44

In Finland wordt thans een bolsjewistische opstand tegen de regeering voorbereid. Uit hun schuilhoeken komen alle communistische elementen tevoorschijn. Het verlies van de landtong van Porkala aan de bolsjewisten is voor Helsinki van groote beteekenis, daar deze landtong de hoofdstad voedde. Thans is deze bron opgedroogd. – 28-9-44

Zoals bij deliriumdroomen
Men slechts witte muizen ziet,
Zien vandaag de Hitlervroomen
Roode spoken in ’t verschiet.

Transcriptie: Thilo von Debschitz