2e jaargang, nr. 18, pagina 12
2e jaargang, nr. 18, pagina 13
2e jaargang, nr. 18, pagina 14
2e jaargang, nr. 18, pagina 15
2e jaargang, nr. 18, pagina 16

cover / inleiding inhoudsopgave

Krachtpatserij

Het wereldgebeuren.
“Tot hier en niet verder!”
Op de onlangs afgelegde verklaring van den plaatsvervangenden Rijksperschef Suendemann, dat binnen afzienbaren tijd door het Duitsche opperbevel aan het Oostelijk front een “Tot hiertoe en niet verder” uitgesproken zal worden, volgde Dinsdag een niets aan duidelijkheid te wenschen overlatende uitspraak van Dr. Frank, die in een rede te Krakau de militaire situatie uitvoerig besprak. De gouverneur-generaal verklaarde, dat het uitwijken der Duitsche legers in de Sovjet-Unie geen gevolg is van de zwakte der Duitsche weermacht, maar van de algemeene militaire en strategische omstandigheden. De Duitsche troepen zouden reeds thans in staat zijn om den Soviets een passend antwoord te geven. De opperste legerleiding heeft haar plannen zoo samengesteld, dat op zekeren dag de uitwerking van de tegenmaatregelen zeer duidelijk aan het licht zal komen. De Sovjet-Unie krijgt alles terugbetaald en de Duitschers zullen – dit is niet zijn geloof, maar zijn weten – in het kleine stukje van het Gouvernement-Generaal weer oogsten. In Berlijnsche militaire en politieke kringen wordt aan deze verklaring van Dr. Frank vooral daarom een groote beteekenis gehecht, omdat hij het tijdstip der Duitsche tegenoperaties nader bepaald heeft. Tot in de hoogste Duitsche kringen wordt de ernst van den strijd in het Oosten geenszins onderschat en herhaaldelijk is in de Wilhelmstrasse gewezen op de critieke situatie op den Zuidelijken vleugel. Wanneer desondanks leidende Duitsche persoonlijkheden een absoluut vertrouwen in den uitslag van den strijd in het Oosten en van den oorlog in zijn geheel bewaren, dan is dit vertrouwen niet gegrondvest op een geloof, maar op een wetenschap, waarvan Dr. Frank te Krakau sprak. – 31-3-44

Bij allen ernst van den toestand die, zooals gezegd, in Duitsche militaire kringen niet verheeld wordt zijn de officieele uitlatingen van deze zelfde kringen desondanks vaak in optimistischen toon gehouden. De militaire woordvoerder van de Wilhelmstrasse ging heden zelfs zoo ver te verklaren, dat de Duitsche weermacht, indien zij zich uitsluitend op het Oostelijk front zou concentreeren, Moskou zou kunnen veroveren. De taktiek, welke het Duitsche opperbevel heeft gekozen, om aan de geheele militaire situatie het hoofd te kunnen bieden, is echter, met zoo weinig mogelijk strijdkrachten de Sovjet-Russen in toom te houden, teneinde ook aan andere punten van Europa de noodige aandacht te kunnen schenken. – 31-3-44

In alle Duitse bladen pronken
De nazi’s met de Duitse kracht,
Ze spiegelen jullie voor, de schurken,
Dat Duitsland het zeker zal klaren.

En ondanks de hopeloze situatie
Wordt de toestand rooskleurig voorgesteld,
De eindoverwinning staat buiten kijf,
Alle bonzen vertellen je dat.

Van Adolf bovenaan tot helemaal beneden
Tot de kleinste functionaris,
Doet iedereen vrolijk en opgewekt
Ook al is dat nu behoorlijk moeilijk.

De plaatsvervanger van meneer Dietrich,
Rijks-perschef Sündemann,
Verklaarde pas zeer onwaarachtig
Dat op zeer korte termijn

Aan het Oostfront de opmars
Van het Rode Leger gestopt zal worden,
Maar alleen de grootste idioten
Geloven nog in zijn verhaal.

De meesten zijn al wijzer geworden,
Doorzien de hele flauwekul,
Ze zien dat „Tot hier en niet verder“
In het Oosten is uitgesloten.

In Rusland is er geen pauze,
De Rus geeft je geen kans,
Het optimisme van Dr. Frank
Gaat terug, het gaat naar huis.

Het Duitse leger is zeker in staat
Tot een beslissende actie,
In het Sovjet-land is dit zeker
In een notendop al duidelijk,

Het is ook alleen maar nep en een pose,
Het is ook alleen maar machtsvertoon,
De hele zaak is mislukt,
Rusland en de Balkan zullen worden vrij.

De Duitse terugtocht kent geen einde
En onstuitbaar gaat het terug,
Nooit komt er een ommekeer
In het ongeluk van Hitler-Duitsland.

En toch toont men zich vol vertrouwen
En zeer toekomstgericht,
En blijft men de eindoverwinning herkauwen,
Alsof het de laatste strohalm is.

Men ontkent alle Duitse zwakheden,
Ondanks de harde feiten,
Bovendien is een nazi-krachtpatser
Zo brutaal om

Te roepen: Als Hitler het werkelijk zou willen,
Dan zou hij zelf Moskou veroveren,
Een oorlogszuchtige predikant Nolte,
Maar blijkbaar is het nog niet zover.

Voorlopig is het waarschijnlijk het beste
Als men zich in het Oosten nog wat kalm houdt,
Omdat het later in het Westen
Bij een invasie zeer de moeite waard zal zijn.

Men laat nog steeds zijn spieren zien
En pocht over hoe verschrikkelijk sterk men is,
En ondanks de vele teleurstellingen
Toont men zich vandaag nog steeds optimistisch.

Men denkt dat het misschien nog een winter duurt,
Schreeuwt men luid over de toekomst,
Maar Duitsland weet: er zit niets achter,
Het nazi-bedrog is ontmaskerd.

Post-editing: Hanny Veenendaal