2e jaargang, nr. 21, pagina 2
2e jaargang, nr. 21, pagina 3
2e jaargang, nr. 21, pagina 4

cover / inleiding

Duitsche kansen

Zonder in te gaan op de vraag of het lanceeren van deze geruchten bedoeld is als een onderdeel van den nog steeds voortdurende zenuwenoorlog, constateert de Wilhelmstrasse, dat deze geruchten hun oorzaak vinden in het plotseling afstoppen van het Sojvet-offensief op de Zuidelijken vleugel en het nog steeds uitblijven van de invasie. Uit deze feiten wil de buitenlandsche neutrale pers de conclusie trekken dat onderhandelingen tusschen bepaalde machtsgroepeeringen aangeknoopt zijn.
De spreker van de Wilhelmstrasse, die tijdens deze oorlog reeds herhaadelijk de talrijke vredesgeruchten gedementeerd heeft verklaarde naar aanleiding van een vraag omtrent de oorzaken en de juistheid dezer geruchten, dat Duitschland momenteel te veel en te duidelijke militaire kansen heeft om in dit stadium van den strijd tot onderhandelingen met de tegenstanders over te gaan. Volgens de meening van Duitsche politici hebben de vijanden van het Duitsche Rijk in dezen oorlog de goede en gunstige kansen om tot een vergelijk te komen voorbij te laten gaan. Thans hebben de wapenfeiten een absoluten voorrang op de politiek en de diplomatie. – 28-4-44

Dat Duitschland vreê wil sluiten
Wordt scherp gedementeerd,
Wij kunnen er wel buiten,
Wordt in de krant beweerd,

Want onze oorlogskansen
Die zijn thans opperbest,
De overwinningskransen
In oost en ook in west,

Dat staat wel buiten kwestie
Vallen ons gauw ten deel,
Van Engelands suggestie
Klopt zeker niet zeer veel.

Wij gaan niet onderhandeln,
Het gaat ons veel te goed,
Het vredespad bewandeln
Getuigt van tegenspoed.

In Duitschland wordt van vrede
Tot nog toe niet gerept,
Wij deden nog geen schrede
Ertoe en wat ge hebt

Hierover pas vernomen
Is nooit tenimmer waar,
Wij vechten zonder schroomen
Zoo noodig nog tien jaar.

Zij doen, alsof hun krachten
Nog steeds zijn onbegrensd
Terwijl naar ons gedachten
Het volk wel vrede wenscht.

Zij kunnen hem niet geven
Die macht is hun ontzegd,
Zoolang de Nazis leven
Wordt dit pleit niet beslecht.

Voorwaarde voor den Vrede
Is val van ’t hakenkruis
Komt Duitschland pas tot rede
Als alles ligt in gruis?

Berooid, arm en verslagen
De hakenkruis balans,
De bonzen te verjagen
Is laatste duitsche kans.

Transcriptie: Thilo von Debschitz