2e jaargang, nr. 34, pagina 8
2e jaargang, nr. 34, pagina 9
2e jaargang, nr. 34, pagina 10

cover / inleiding inhoudsopgave

Kun je nog zingen, zing dan mee!

Enschede
Volksvergadering op de Groote Markt.
Onder de groote belangstelling van de bevolking heeft M. van Nierop Zaterdagmiddag op de Groote Markt het woord gevoerd over het onderwerp: “De gebeurtenissen van 20 Juli 1944”
Spreker deelde een aantal tot dusver nog niet gepubliceerde bijzonderheden over den springstofaanslag op den Führer mede en ontleedde het karakter en de motieven van lieden als graaf von Stauffenberg en Beek, de “grafelijke reactionnairen”.  Ontwortelden die het den Führer nimmer vergeven hebben dat hij op revolutionaire wijze het socialisme verwezenlijkte, omdat zij daardoor hun onverdiende standsvoorrechten zagen te loor gaan en dien in het uur waarin Duitschland voor de groote beslissing staat, hun kans schoon meenden te zien om, in contact met den vijand, front en vaderland te doen ineenstorten. Deze lieden zijn te vergelijken met die plutocraten en andere lui uit de z.g. betere stand bij ons in Nederland, die met genoegen het heele Nederlandsche volk kapot zien gaan, wanneer zij zelf hun op rijkdommen erfelijke titels gebaseerde voorrechten maar kunnen behouden. Hij schetste de chaos die over ons allen zou zijn losgebroken indien de samenzweerders hun bedoelingen hadden kunnen verwezenlijken. Eigenlijk zou men dáár – aldus spreker, wijzend op de St. Jacobuskerk – morgenochtend het “Te Deum Laudamus” moeten zingen en dáár – wijzen op de Groote Kerk – het “Dank dankt nu allen God”! Helaas zal dit niet geschieden. Wij nationaalsocialisten echter – aldus besloten spr, dankten God voor de redding van den Führer en zullen fanatieker dan ooit tevoren met Mussert voor ons Volk en ons Vaderland onder den Germaanschen Führer Adolf Hitler tot de eindoverwinning vechten! – 24-7-44

DRIEKRUIS is niet slechts een schrijver,
Hij is ook een redenaar
En hij propageert vol ijver
En spreekt in het openbaar.

Want hij is Vice-kringleider
Van de vieze Mussertkring
En een fanatiek belijder
Van de Hitlerordening.

Zaterdag hield hij een rede
Op de Markt te Enschedé
En hij zei, het viel hem mede
En hij was dus zeer tevree,

Dat de Führer bleef behouden
En de aanslag was mislukt,
Alle Anti’s zijn verkouden,
NSB.ers begelukt,

Maar wij moesten allen danken
God voor zooiets op ons knie,
Blijde zangen, jubelklanken
En een orgelmelodie

Moesten door de kerken dreunen,
Katholiek en protestant
Zouden thans voor blijdschap weenen,
Heel geloovig Nederland

Moet voldoening laten blijken
Dat de Führer werd geredt,
Zijn verraders werden lijken
En dat strekke ons tot pret.

Maar er heerscht een onverschillig
Zwijgen heden in de kerk
En de kerk doet onbenullig
Driekruis vindt zoiets geen werk

Dominé en pastoor toonen
Voor de redding geen belang
En slechts Antoon Musserts zonen
Zingen mee den vreugdezang.

Of zij lokken, of zij dreigen
Buiten hun zingt niemand mee,
Allen wachten af en zwijgen,
Eerdags valt de N.S.B.

Hitler wordt heel gauw bedwongen,
Op dien dag, daar dit geschied
Wordt door heel het land gezongen
Een veelstemmig jubellied.

Allen juichen, allen springen,
Doodstil is de N.S.B.
Dan is ’t onze beurt te zingen
En wie zingen kan, zingt mee!

Transcriptie: Thilo von Debschitz