3e jaargang, nr. 5, pagina 15
3e jaargang, nr. 5, pagina 16
3e jaargang, nr. 5, pagina 17
3e jaargang, nr. 5, pagina 18

cover / inleiding inhoudsopgave

Offensief der offensieven

Hedenochtend wordt nader gemeld dat in de 5 voorbije oorlogsjaren niets vergeleken kan worden met dit Sovjet-Russisch winteroffensief, zoowel wat de breedte betreft als de gelijkschakeling der aanvalsfronten en het in den strijd werpen van alle beschikbare strijdkrachten. Het gaat nu om meer dan enkel om een doorbraak met een bepaald strategisch doel. Het gaat den Sovjets erom, den geheelen afweermuur omver te werpen en hun alle wegen naar het hart van Europa vrij te maken. De Duitsche leiding put haar krachten niet uit in een sterke frontale afweer, maar zoekt de beslissing, midden uit de beweging, op plaatsen en tijden die zij zelf kan bepalen. – 17-1-45

Millioenen-stormloop op Europa.
Warschau en Radom prijsgegeven. Aanzienlijke terreinwinst van roode overmacht – Vertrouwen bij Duitsche legerleiding ondanks zware beproevingen. Van Duitsche militaire zijde wordt gemeld, dat in het kader van den afweerslag tusschen Weichsel en Narev in het kader van de algemeene operaties de puinhoopen van Warschau door de Duitsche troepen zijn ontruimd. De ontruiming geschiedde voor de Sovjettroepen de stad hadden bereikt. Er werd om Warschau niet gevochten. Nader wordt gemeld, dat de groote winterslag in het Oosten nog voortdurend in omvang en verbittering toeneemt. Divisie na divisie werpen de Sovjets in den strijd, honderden tanks worden tegelijk ingezet en de gevechten zijn van een hardheid, die nog nimmer is voorgekomen. Verliezen aan menschen en materiaal schijnen voor Sovjets geen rol te spelen. Millioenen uitstekend uitgerust infanteristen ondernemen stormloop na stormloop. Het Duitsche opperbevel, zoo wordt verklaard, kan niet zoo roekeloos zijn en dus is het natuurlijk, dat zij de tactiek volgt van uitwijken en terrein prijs geven, om te voorkomen, dat het Duitsche front ineenstort. Zouden de Sovjets er in slagen, het front te versnipperen en deelen van de Duitsche weermacht schaakmat te zetten, zouden zij hun strategische doel, bezetting van Duitschland, kunnen bereiken. Uit dit alles blijkt, dat de slag van wereldhistorische betekenis is. De strijd in het Westen valt er volkomen bij in het niet. Het Duitsche weermachtsbericht van Woensdag deelt mede, dat alleen in de Weichselbocht 90 infanteriedivisies en 15 pantsercorpsen door de Sovjets op 3 van de 6 slagvelden in den strijd worden geworpen, aan de Narew 40 en in Oost-Pruissen 25. Niet minder dan 155 divisies en tallooze pantsercorpsen een millioenenleger rukt in onafzetbare rijen tegen Europa op. Deze stormloop der Mongolen stammen in vroegere eeuwen. Waar zal deze stormloop worden gevangen en gebroken? Het is een vraag, die geheel Europa raakt. Voorloopig is de harde werkelijkheid dat de Sovjets reeds in de eerste dag aanzienlijke vorderingen maakten en verder naar het Westen oprukken. Warschau is reeds bezet, Krakau wordt direct bedreigd, Modlin moest wonen opgegeven, Tscechenstochau, dat reeds door de bolsjewisten was bezet, moest later weer door hen worden prijsgegeven, Radom is verloren gegaan. Het spreekt vanzelf, dat deze tegenstand niet optimistisch beoordeeld kan worden. De Duitsche leiding is ertoe doordrongen, dat vele beproevingen overwonnen moeten worden. Tot dusver heeft men echter nog steeds elke critieke situatie het hoofd weten te bieden en men vertrouwt, dat zulks ook ditmaal het geval zal zijn. – 18-1-45

Na een lange voorbereiding,
Gaf de roode legerleiding
Eindelijk het aanvalssein
Ongetelde tankformaties
In beweging, voor de Nazis
Kon dit wel het einde zijn

Stalins legerscharen komen
Warschau is alreeds genomen
Modlin, Radom zijn bezet
Adolf, Duitschlands goede herder
Ziet: De Russen rukken verder
Niemand is er, die hem redt.

Steeds terug, daar is niets beters
‘K weet niet hoeveel kilometers
Zij teruggedrongen zijn,
Stalins troepen, net Mongolen
Stormen zij en nemen Polen
En gaan verder naar Berlijn

Men ziet in de Wilhelmstrasse
Angstig deze bliksemrassche
Doorbraaksactie van den Rus
Stalin laat zich niet beletten
Hitler Duitschland te bezetten,
Met de Nazis is het mis

Offensief der offensieven
Brengt verderf aan Nazidieven,
Brengt beslissing van den strijd.
Brengt de vrede weer op aarde
En maakt vrij de wegen naar de
Oevers van de nieuwe tijd.

Transcriptie: Thilo von Debschitz