2e jaargang, nr. 27, pagina 10
2e jaargang, nr. 27, pagina 11
2e jaargang, nr. 27, pagina 12
2e jaargang, nr. 27, pagina 13

cover / inleiding inhoudsopgave

De paniek van Aveley

Voorbarige dominee.
Donderdagmorgen kwam de dominé van het vreedzame dorpje Aveley in het Engelsche graafschaf Essex, naar Stockholms Tidningen en Svenska Dagbladet uit de Britsche hoofdstad melden, met een ernstig gezicht den bakkerswinkel binnen waar hij zijn kerkelijke aanplakbiljetten pleegt op te hangen. Dezen keer had hij een plakkaat bij zich met de volgende officieele tekst: „Het tweede front is gevormd. De Michaelskerk blijft open voor het storten van gebeden. Vandaag zal om 10 uur een bijzondere godsdienstoefening worden gehouden. De kerk zal vortaan gedurende den geheelen dag open blijven. Heden avond om half acht gebed voor de troepen, die aan het offensief deelnemen.” Dit bericht verspreidde zich als een loopend vuurtje door het dorp. De moeders aangegrepen door een paniek, renden naar de school om haar kinderen te halen, teneinde ze voor de vijandelijke represailles te beschermen. Twee uur later verscheen de politie, verwijderde het plakkaat en riep den dominé ter verantwoording. De eerbiedwaardige grijsaard schudde onschuldig lachend zijn hoofd en zeide: Dit plakkaat is mij zonder bijzondere instructies door de bevoegde autoriteiten toegezonden. Daarom dacht ik, dat ik het zoo snel mogelijk moest ophangen om de bevolking hiervan op de hoogte te stellen.” – 30-5-44

De dominé van Aveley
Die deelde aan zijn schaapjes mee
Het tweede front is thans gevormd
En de invasiemacht bestormt

Sinds heden de Atlantikwall,
God geve dat het lukken zal,
Hetgeen wij allen hopen,
De kerk blijft voortaan open

Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat,
Weest dus met uw gebed paraat,
Want zooiets helpt terdege
En brengt beslist de zege.

Ons bidden maakt de troepen sterk
Komt dus in drommen naar de kerk
Te bidden en te smeken
En ik zal voor u preken.

De huismoeders van Aveley,
Viel deze tijding niet erg mee
Voor Angst en vrees stond men verstomd,
Omdat als de invasie komt

Ook zeker komt de duitsche wraak
De duitsche luchtmacht gooit dan raak
Op Aveley haar bommen
Het kan haar niets verdommen.

Door deze angst ontstond paniek,
In Aveley werd het critiek,
Men haalt de kinderen uit school,
En thuis brandt aan de boerenkool

Het liefst kropen zij in den grond,
Zoo bang is men voor’t Tweede front
Men vreest, het mocht niet slagen
En beeft voor hinderlagen.

’t was los alarm in Aveley,
De vloot ligt steeds nog op de zee,
De mededeling was niet waar,
Het tweede front is nog niet klaar.

En als men het berichtje leest,
Is menigeen bang en bevreesd
Als voor een heel slecht omen,
Mocht het eens werkelijk komen.

Want in precies dezelfde geest
Als het in Aveley is geweest
Zal’t in heel Groot Britanje zijn,
De consternatie is niet klein.

Men rilt en beeft in’t heele land
Men is zoo bang en klappertandt
Ik zie reeds alle Britten
Bleek vol verschrikking zitten.

En toch kreeg ik wat achterdocht
Bij’t lezen van dit persgewrocht
En zie d’ paniek van Aveley
Als uitvinding van’t DNB.

Transcriptie: Thilo von Debschitz