2e jaargang, nr. 9, pagina 7
2e jaargang, nr. 9, pagina 8
2e jaargang, nr. 9, pagina 9
2e jaargang, nr. 9, pagina 10

cover / inleiding inhoudsopgave

Piloten-chocolade?

„Piloten-Chocolade“
Onlangs meldde de Spaansche pers, dat zich bij talrijke bewoners der Spaansche kuststreek een onverklaarbare slapeloosheid had voorgedaan. Uit een onderzoek bleek, dat deze eigenaardige pandemie veroorzaakt was door het gebruik van chocolade, die als strandgoed was aangespoeld. Deze chocolade was voor piloten bestemd en bevatte een substantie, die hen tijdens lange verkenningsvluchten tegen den slaap moest behoeden. Kisten vol van deze snoeperij waren aan de Spaansche kust aangedreven. – 9-2-1944

Nadat de troepen gedefileerd hadden, verklaarde de bevelhebber. “Britsche avonturiers en piraten hebben ons Gibraltar ontstolen, doordat zij een slechte regeering wisten om te koopen en doordat zij in hun voordeel gebruik wisten te maken van verraad en lafhartigheid. Thans is Gibraltar een buit van de piraten. Dit zal gelukkig echter niet lang meer het geval zijn, want wij zullen Gibraltar spoedig in het moederland opnemen”. – 1-3-1938

Spanje “niet-oorlogvoerend land”.
De Spaansche staatscourant publiceert een decreet betreffende de politie van Spanje ten aanzien van den oorlog in Oost-Azië. Daarin wordt gezegd, dat Spanje evenals in de vorige fase van het conflict zijn positie als niet-oorlogvoerend land blijft innemen. – 20-12-41.

Een deel van de Britsche pers geeft echter nog steeds blijk van een mateloos niet begrijpen. Belachelijke kleinigheden worden er met de haren bijgesleept voor een agitatie, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Op elk van deze sporadisch terugkeerende campagnes van de Engelsche pers antwoord Spanje met concrete bewijzen van een evenwichtige neutraliteit. Het ware in elk geval te wenschen, dat men zich in het buitenland een objectiever oordeel over de Spaansche neutraliteitspolitiek vormde en eindelijk zou inzien, dat Spanje met zijn neutrale houding eerlijk naar streeft de samenleving der volken te dienen. – 29-1-44

Spanje blijft neutraal.
Onder voorzitterschap van generaal Franco is gisteren de Spaansche ministerraad bijeengekomen. In een officieele verklaring wordt medegedeeld, dat besloten is tot behoud van de Spaansche neutraliteit. – 4-2-44

Men ziet de spaansche sinaasappels
En ook de spaansche mandarijnen
Helaas nu reeds verscheiden jaren
Niet meer in Nederland verschijnen

Wij missen deze lekkere vruchten
En haren sappen pittig prikkel
En kregen hier ter plaatsvervanging
Hiervan een ander spaansch artikel.

De spaansche griep viert weder hoogtij
En zijn veel menschen reeds bezweken
Zij werd ons “Franco” huis geleverd
En teistert nederlandsche streken.

In Spanje echter ondervindt men
Geen last van griep, maar men kan lezen,
Dat de spaansche gezondheidstoestand
Niet zoo bijzonder schijnt te wezen.

Er is de laatste tijd, zoo leest men
Veel slapeloosheid opgetreden,
Door menigeen wordt aan dit euvel
Wel uitermate sterk geleden

Men deed een onderzoek instellen
Men zocht de oorzaak van de schade
En men stelde ervoor aansprakelijk…
Britsche piloten-chocolade,

Die onlangs in de Spaansche havens
Als strandgoed was aankomen drijven
En had er iemand van gegeten
Dan moest hij dagen wakker blijven.

Voorwaar, een prachtige verklaring,
Menigeen was ermee tevreden,
Door het genot van Chocolade
Wordt aan slapeloosheid geleden

Maar deze officieele lezing
Vond voor mijn oogen geen genade,
‘K geloof, dat zij niet slapen kunnen,
Maar heusch niet wegens chocolade

Men weet het, Franco was sinds jaren
Een vriend van Hitler en fascistisch
En wordt thans door den gang van zaken
De laatste tijd erg pessimistisch.

Men kent zijn woorden en zijn daden
En is die heusch nog niet vergeten
Zoodoende heeft thans de Caudillo
De laatste tijd een slecht geweten.

Hij ziet de schimmen der vermoorden
’s nachts langs z’n rustbed defileeren.
En voelt nu hoe zijn eigen woorden
Van vroeger tegen hem zich keeren.

Hij voelt: geen Engelschman wil heden
In zijn neutraliteit gelooven.
Hij voelt hoe de vergelding nadert
En dit deed hem zijn sluimer roven.

Het feit, dat Hitler wordt verslagen,
Der eigen misdaad cavalcade,
Die liggen drukkend op hun magen
En niet de britsche chocolade.

Transcriptie: Thilo von Debschitz